สหกรณ์ฯกำแพงเพชร ประชุมแนวทางการให้บริการ และการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข่าวสังคม

สหกรณ์ฯกำแพงเพชร ประชุมแนวทางการให้บริการ และการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการให้บริการของกองทุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์”โดยมีนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 71 ราย


ปัจจุบันมีสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรที่ใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทั้งสิ้น จำนวน 44 สหกรณ์ ทั้งนี้ มีแผนปล่อยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ที่มี ความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด กำหนดแผนการจัดประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ครั้ง


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จึงมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการให้บริการของกองทุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ กพส. การจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำแผนงานหรือโครงการประกอบคำขอกู้เงิน กพส.


การจัดทำเอกสารประกอบการขอกู้เงิน กพส. รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์ที่กู้เงินรายเดิม และสหกรณ์ที่กู้เงินรายใหม่ด้วย

แชร์หน้านี้