จังหวัดกำแพงเพชร ออกมาตราการห้ามรวมกลุ่มเกินยี่สิบคน จำหน่ายอาหารได้ไม่เกิน 23.00 น.
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร ออกมาตราการห้ามรวมกลุ่มเกินยี่สิบคน จำหน่ายอาหารได้ไม่เกิน 23.00 น.

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 20/2564 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่ายี่สิบคน ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติแต่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบาง มีบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้