กำแพงเพชร เตรียมเปิดเรียนนำร่อง 87 โรงเรียน ในพื้นที่ปลอดโควิด-19
ข่าวการศึกษา

กำแพงเพชร เตรียมเปิดเรียนนำร่อง 87 โรงเรียน ในพื้นที่ปลอดโควิด-19

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเรื่องการขออนุญาตการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับสถานศึกษาต่างๆ ที่นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดเรียนนำร่องของสถานศึกษาในพื้นที่ปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเวลา 1 เดือน 10 วัน เพื่อเป็นการรองรับในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 21 สถานศึกษา จาก 203 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 65 สถานศึกษา จาก 182 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30% และสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 1 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 87 สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทั้งสิ้นล้วนเป็นสถานศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านปลอดโควิด-19 ได้รับธงสีฟ้า สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ชุมชนมีความเข้มแข็ง ผ่านการประเมินโรงเรียนทั้ง 44 ข้อ คณะครูมีการฉีดวัคซีนในครูบางส่วน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้สถานศึกษาที่ขออนุญาต สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) ได้ ซึ่งหากสถานศึกษาใดที่ขออนุญาต หากพบเจอผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ปิดสถานศึกษานั้นปิดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนทันที และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ แทน

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 21 สถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบ้านโนนโก

2. โรงเรียนสหวิทยาคม

3. โรงเรียนบ้านคลองเรือ

4. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

5. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน

6. โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม

7. โรงเรียนบ้านลานหิน

8. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา

9. โรงเรียนบ้านหนองกรด

10. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน

11. โรงเรียนบ้านตอรัง

12. โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม

13. โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร

14. โรงเรียนบ้านไร่ดง

15. โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง

16. โรงเรียนบ้านวังมะค่า

17. โรงเรียนบ้านวังตะแบก

18. โรงเรียนบ้านหนองหัววัว

19. โรงเรียนบ้านบึงทับแรต

20. โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง

21. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 65 สถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง

2. โรงเรียนวัดหนองเหมือด

3. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา

4. โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา

5. โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน

6. โรงเรียนครีวงศ์วัฒนา

7. โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์

8. โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง

9. โรงเรียนบ้านปางมะนาว

10. โรงเรียนบ้านเปาะสวอง

11. โรงเรียนบ้านพัดโบก

12. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

13. โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

14. โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์

15. โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา

16. โรงเรียนวัดพิกุลทอง

17. โรงเรียนบ้านหนองโมก

18. โรงเรียนบ้านสามแยก

19. โรงเรียนบ้านสามเรือน

20. โรงเรียนบ้านป่าเหียง

21. โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

22. โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย

23. โรงเรียนบ้านคลองแขยง

24. โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว

25. โรงเรียนบ้านบ่อทอง

26. โรงเรียนบ้านบึงลาด

27. โรงเรียนบ้านร้อยไร่

28. โรงเรียนบ้านไร่ใหม่

29. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์

30. โรงเรียนบ้านหนองหิน

31. โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง

32. โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น

33. โรงเรียนบ้านคลองขุด

34. โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา

35. โรงเรียนบ้านชับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5

36. โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา

37. โรงเรียนบ้านมอเจริญ

38. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี

39. โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

40. โรงเรียนบ้านหนองปรือ

41. โรงเรียนบ้านเพชรนิยม

42. โรงเรียนบ้านมอแดง (สิงห์ทองประชาสรรค์)

43. โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

44. โรงเรียนบ้านปางลับแล

45. โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา

46. โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้

47. โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

48. โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย

49. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้

50. โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา

51. โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ

52. โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม)

53. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ

54. โรงเรียนบ้านดงเจริญ

55. โรงเรียนบ้านถนนน้อย

56. โรงเรียนบ้านบึงสำราญ

57. โรงเรียนบ้านกระบวยทอง

58. โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง

59. โรงเรียนบ้านคอปล้อง

60. โรงเรียนบ้านชายเคือง

61. โรงเรียนบ้านโนนพลวง

62. โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา

63. โรงเรียนบ้านวังเจ้า

64. โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี

65. โรงเรียนบ้านสามขา

สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 1 สถานศึกษา คือ โรงเรียนนานาชาติทีซีอี 

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้