สสจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566
ข่าวสังคม

สสจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการประเภท TO BE NUMBER ONE


นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่ 1 มีอำเภอ TO NUMBER ONE ครบทั้ง 11 อำเภอ รวมถึงเป็นต้นแบบระดับประเทศ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุก Setting นอกจากนี้ จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ ที่พร้อมถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ให้แก่เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมประกวด 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตร์ สาขากำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยการนำยุทธศาสตร์หลักของโครงการเป็นแนวทางในการดำเนินงาน บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้จังหวัดกำแพงเพชร มีการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายจำนวนชมรม และสมาชิก TO BE NUMBER ONE มุ่งสู่เป้าหมายเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร “ห่างไกลยาเสพติด” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้