ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงานจังหวัดฯ ให้หัวหน้าส่วนพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย
ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงานจังหวัดฯ ให้หัวหน้าส่วนพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย

วันที่ 10 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่ายฯ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายการดำเนินงานของกรมการปกครอง นโยบายการทำงานของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายการดำเนินงานของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอพรานกระต่ายฯ กล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมกับแนะนำส่วนราชการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่


นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวในที่ประชุมว่า อยากให้ทุกส่วนราชการร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ปฎิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยยึดหลักการทำงานตามหลัก (5ร) สู่ผลสัมฤทธิ์ (5ส) และการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ที่นำไปสู่แผนการทำงาน พร้อมกับเน้นย้ำให้ตระหนักถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ทางโซเชียล ที่มีความรวดเร็ว และรุนแรงมากในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี และพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยังกล่าวเน้นย้ำในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ทั้งในและต่างจังหวัดมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังคงกล่าวเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการรับวัคซีนเข็มบู๊ทเตอร์ด้วย


ในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัญหายาเสพติด ถือได้ว่าเป็นภัยร้ายแรง จึงขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รี - เอ็กซเรย์ ตรวจค้น และจับกุมผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เขตปกครองของแต่ละหน่วยงานและให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก่อนจะเข้าสู่วาระ การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง และรวมถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำธาร เช่น ผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนชุดลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับเด็กที่ขาดแคลน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถาบัน ให้กับเด็กและเยาวชนได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และมีความตระหนักสำนึกรักในบ้านเกิดเมืองนอนของตนมากยิ่งขึ้นไป

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้