กำแพงเพชร ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2023
ข่าวการศึกษา

กำแพงเพชร ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมจังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่ 1 (เป็นจังหวัดที่เป็นเพชรเม็ดแรกของ 17 จังหวัดภาคเหนือ และเป็นเพชรเม็ดที่ 5 ของประเทศ ขอนแก่น ภูเก็ต ยโสธร หนองบัวลำภู กำแพงเพชร) โดยดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยดำเนินการภายใต้คอนเซ็ป เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ให้เด็กและเยาวชนคนกำแพง เป็นกล้วยไข่พันธุ์ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด


จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาตั้งแต่ปี 256 โดยดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และ 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด


กิจกรรมในโครงการเน้นกิจกรรมที่ทันสมัยมีประโยชน์ คำนึงถึงความต้องการ ของเยาวชน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกมีทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้น เช่น มีความ ภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถบอกต่อกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทุกอำเภอในจังหวัด กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม และมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 ทีม โดยได้รับการ สนับสนุนคณะกรรมการตัดสินจากโรงเรียนสถาบันสอนเต้นและการแสดงแดนส์เธียเตอร์/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม/โรงเรียนบ้านวังตะเคียน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผลการแข่งขัน NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร มีดังนี้ 


รุ่น Junior รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลช่องลม


รุ่น PRE-PEENAGE ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา


รุ่น PRE-PEENAGE รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์


รุ่น PEENAGE ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา


รุ่น PEENAGE รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนคลองลานวิทยา


รุ่น PEENAGE รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รุ่น PEENAGE รางวัลชมเชย มี 3 ทีม ได้แก่ โรงเรียนขาณุวิทยา, โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา


 สำหรับทีมที่ชนะเลิศแต่ละรุ่น ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้