สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและสหกรณ์นิคมนครชุมจำกัดจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ข่าวสังคม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและสหกรณ์นิคมนครชุมจำกัดจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ลานตากผลผลิตการเกษตร สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด หมู่ที่ 4 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัดจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65 โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีนายวิฑูรย์ อุศรัตนิวาส รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ธ.ก.ส. สาขาภาคเหนือตอนล่าง นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และนายบุญเลิศ คล้อยสวาสดิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด นายประหยัด ติ๊บมุ้ง ผู้จัดการ หจก.เค พี กรุ๊ป ร่วมมอบ

จากการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผิตมันสำปะหลังของสหกรณ์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2564/65 ระหว่างสหกรณ์ กับ ผู้ประกอบการ มันสำปะหลัง ในรูปแบบพันธสัญญา ภายใต้กลไกตลาดนำการผลิต ในรูปแบบกำแพงเพชรโมเดล ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาขับเคลื่อนโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2567 การรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังของสหกรณ์นิคมครชุม จำกัด ในปีการผลิต 2564/65 นี้ สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังจากสมาชิกและเกษตรกร 469 ราย จำนวน 37,725 ตันมูลค่า 159 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์เอง และเงินทุนจากภาครัฐ จากมูลค่าการรวบรวม 159 ล้านบาท เป็นการรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65 จำนวน 311 ราย ผลผลิต 30,614 ตัน มูลค่า 70 ล้านบาท 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายธุรกิจสหกรณ์ การสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร สหกรณ์จึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 ตันละ 30 บาท จำนวน 311 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 588,127 บาท
แชร์หน้านี้